Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Lisa Van Loon BV diensten aanbiedt of levert. De bedoeling is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen, zodat discussies worden voorkomen. Als er wordt gesproken over een ‘Klant’, dan wordt daarmee iedere (rechts-)persoon bedoeld, die een overeenkomst aangaat met Lisa Van Loon BV in het kader van een traject.

1. Algemeen

Alle offertes, transacties en overeenkomsten tussen Lisa Van Loon BV (hierna ‘Lisa Van Loon’) en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en dat hij deze heeft aanvaard.

2. Bestellingen en betaling

Wanneer de Klant een overeenkomst aanvaardt, is sprake van een bestelling. Deze bestelling wordt gevolgd door een factuur. De betaling van deze factuur is een opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van een overeenkomst tussen partijen. Pas na betaling van deze factuur, zal Lisa Van Loon overgaan tot opstart van de samenwerking met de Klant en het leveren van prestaties. De facturen zijn betaalbaar op het adres van Lisa Van Loon, ten laatste de 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn – zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling – een verwijlintrest van 10% verschuldigd zijn vanaf de vervaldag eb een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €150,00.

3. Voortijdige beëindiging van de samenwerking door de Klant

Gaat de Klant over tot betaling van de factuur en zet hij – hangende de overeenkomst – de samenwerking stop vooraleer de overeenkomst volledig is uitgevoerd, dan heeft hij geen recht op terugbetaling van wat reeds betaald werd. De reeds gefactureerde en betaalde bedragen zijn in dat geval volledig door Lisa Van Loon verworven.

4. Verbreking van de overeenkomst

Indien de Klant één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Lisa Van Loon het recht om – zonder enige voorafgaandelijke aanmaning of rechterlijke tussenkomst – alle overeenkomsten met de Klant als verbroken ten laste van deze laatste te beschouwen. De Klant kan hieruit geen enkel recht op schadevergoeding putten. Evenmin kan de Klant vanwege Lisa Van Loon terugbetaling eisen van reeds betaalde bedragen.

5. Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte en het plaatsen van de bestelling redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven Lisa Van Loon het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen.

6. Protest van de facturen

Ieder protest op een factuur dient schriftelijk te gebeuren, binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Het protest dient grondig gemotiveerd en nauwkeurig omschreven te zijn en de Klant zal de omvang van het protest in geld moeten uitdrukken.

7. Annulering

De Klant heeft tot 5 dagen na de overeenkomst, doch uiterlijk tot 4 dagen voor de aanvang van het traject (indien dat eerder is), het recht de overeenkomst te annuleren. Dat dient schriftelijk te gebeuren. Bij latere annulering is honderd procent van de kosten van het traject verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald.                        

8. Aansprakelijkheid

Lisa Van Loon zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie met zorg samenstellen. De Klant erkent dat die informatie geen advies is en dat de Klant zelf naar eigen inzicht en voor eigen risico de opgedane kennis kan toepassen. Om die reden kan de klant aan de verstrekte informatie ook geen rechten ontlenen. De aansprakelijkheid van wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming is beperkt tot vergoeding van door de Klant geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding voor het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt. Behoudens die schadevergoeding, is Lisa Van Loon jegens de Klant niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid. Lisa Van Loon heeft in elk geval een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een voldoende dekking voor de activiteiten die we verrichten.

9. Bevoegdheid – toepasselijk recht

Alle overeenkomsten en transacties tussen Lisa Van Loon en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische Recht. Alle rechtsvorderingen in verband met de overeenkomsten en de facturen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Leuven.